Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny

2022-02-25

§ 1
Przyjaciele Kunegundy Siwiec to grupa osób, które w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko-Katolickiego, głoszą i propagują Drogę Dziecięctwa Duchowego z uwzględnieniem idei i doświadczeń pozostawionych przez Patronkę służebnicę Bożą Kunegundę Siwiec, zawartych w książce pod tytułem „Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku”, a także w innych źródłach procesowych oraz w dziełach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przyjaciele Kunegundy Siwiec podlegają Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Organem kierującym Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest pięcioosobowy zarząd stanowiący diakonię (1). Łącznikiem pomiędzy Świecką Radą Prowincjalną a diakonią jest członek Rady Prowincjalnej OCDS. Przyjaciółmi Kunegundy Siwiec są osoby ze wspólnot Świeckiego Karmelu oraz członkowie innych ruchów kościelnych, a także osoby niezrzeszone pragnące promować gloryfikację Patronki. W poszczególnych wspólnotach OCDS reprezentują ich animatorzy.

§ 2
Opiekę duchową nad Przyjaciółmi Kunegundy Siwiec sprawuje Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych osobiście lub przez swojego delegata. Delegat, Opiekun duchowy czuwa by działalność Przyjaciół Kunegundy Siwiec była zgodna z magisterium i działalnością pastoralną Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

§ 3
Siedzibą Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest Świecki Zakon Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 4
Celem Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest:
a. Krzewienie idei Małej Drogi Dziecięctwa Duchowego praktykowanej przez Patronkę,
b. Współdziałanie z instytucjami kościelnymi prowadzącymi proces beatyfikacyjny, w szczególności z Postulatorem procesu,
c. Gromadzenie środków na szerzenie sławy świętości Patronki oraz zapewnianie środków na proces beatyfikacyjny,
d. Promowanie duchowości i przesłania Kunegundy Siwiec dla współczesnego świata,
e. Pomoc w zabezpieczeniu dokumentów i pamiątek związanych z Życiem Patronki oraz troska o materialne przejawy dziedzictwa kulturowego związane z osobą Patronki,
f. Otoczenie opieką grobu i miejsc kultu Kunegundy Siwiec,
g. Kształtowanie postawy Dziecięctwa Duchowego w środowisku katolików, pragnących pogłębić swoje Życie duchowe,
h. Szerzenie duchowości karmelitańskiej, którą Żyła Patronka.

§ 5
Przyjaciele Kunegundy Siwiec realizują swoje cele przez:
a. Prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej również środki audiowizualne propagujące osobę Kunegundy Siwiec oraz idee którymi ona żyła,
b. Promowanie działalności naukowej i publikacyjnej poświęconej życiu, duchowości i działalności Patronki,
c. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, spotkań, wykładów, sympozjów, pielgrzymek itp. na których poruszane będą wartości, którymi żyła Patronka,
d. Stworzenie grup modlitewnych i kół zainteresowań pod wezwaniem Patronki,
e. Zachęcanie i praktykę modlitwy za przyczyną Patronki w różnych sprawach osobistych, społecznych, a szczególnie w intencjach nawrócenia grzeszników, modlitwy za kapłanów i modlitwy w intencjach ciężko chorych,
f. Współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami w kraju i za jego granicami,
g. W miarę zaistnienia potrzeby udzielenie pomocy duchowej i materialnej w szerzeniu sławy świętości Patronki,
h. Ustalenia dnia śmierci Patronki 27 czerwca dniem patronalnym Przyjaciół Kunegundy Siwiec,
i. Realizowanie w swoim życiu idei Drogi Dziecięctwa Duchowego przekazanej nam przez Św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Patronkę Kunegundę Siwiec,
j. Modlitwę, która ogarnęłaby sprawę szerzenia postaci i duchowości Kundusi, jej procesu beatyfikacyjnego oraz działań Przyjaciół Kunegundy Siwiec i jej opiekunów.

Rozdział 3. Finanse

§ 6
Koszty statutowej działalności Przyjaciół Kunegundy Siwiec pokrywane są:
a. z dowolnych składek członkowskich,
b. dobrowolnych wpłat sponsorów,
c. darowizn na cele statutowe

(1) Diakonia (od gr. diakonia – służba) to określenie nieodpłatnej posługi. W Kościele katolickim słowo diakonia dotyczy różnych form działalności, może być np. diakonia liturgiczna, muzyczna, itp.


Koniec

Historia, Ogłoszenia

KONTAKT

e-mail: kundusia7@gmail.com